Czy każdy lokal ma księgę wieczystą?


Księga wieczysta to dokument, który zawiera informacje dotyczące nieruchomości, jej właściciela, prawa i ograniczeń związanych z własnością oraz wszelkich obciążeń. Jest to podstawowy dokument, który pozwala zweryfikować stan prawny nieruchomości. Ale czy każdy lokal ma księgę wieczystą?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy lokal, który zamierzamy kupić, ma księgę wieczystą. Czy jest to konieczne? Czy brak księgi wieczystej powinien nas zaniepokoić? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że nie każdy lokal ma księgę wieczystą. Istnieją sytuacje, w których lokal może nie posiadać księgi wieczystej. Przede wszystkim, jeśli lokal jest częścią większego budynku i jest kupowany na rynku pierwotnym, to przed podpisaniem umowy przenoszącej własność, lokal nie posiada jeszcze odrębnej księgi wieczystej. Dopiero w umowie notarialnej zamieszcza się wniosek o wydzielenie odrębnej księgi wieczystej dla danego lokalu.

Ponadto, mieszkania, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zwykle nie mają księgi wieczystej. Właściciele takich mieszkań mogą, ale nie muszą składać wniosku o założenie księgi wieczystej. Powodem braku księgi wieczystej dla takich mieszkań może być zaniedbanie lub dodatkowe koszty związane z założeniem księgi wieczystej. Jednak z punktu widzenia prawa nie ma przeszkód, aby założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W przypadku braku księgi wieczystej, trudniej jest zweryfikować stan prawny lokalu. W takiej sytuacji, konieczne jest posiadanie innych dokumentów potwierdzających własność, takich jak akt notarialny, decyzja administracyjna, postanowienie sądu lub notariusza, czy zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.

Warto również zaznaczyć, że zakup mieszkania bez księgi wieczystą może być utrudniony w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Banki często wymagają wpisu w księdze wieczystej jako zabezpieczenia kredytu. Jeśli lokal nie posiada księgi wieczystej, bank może żądać większej liczby dokumentów i dłużej weryfikować ich autentyczność. Dodatkowo, bank może wymagać, aby akt notarialny zawierał wniosek o założenie księgi wieczystej. Jeśli taka możliwość nie istnieje, bank może odmówić udzielenia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania bez księgi wieczystej.

Podsumowując, nie każdy lokal ma księgę wieczystą. Istnieją sytuacje, w których lokal może nie posiadać księgi wieczystej, takie jak zakup na rynku pierwotnym lub posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku braku księgi wieczystej, konieczne jest posiadanie innych dokumentów potwierdzających własność. Jednak zakup mieszkania bez księgi wieczystą może być utrudniony przy ubieganiu się o kredyt hipotecznego.

W dotychczasowym systemie prawnym nie udało się wprowadzić zasady powszechności zakładania ksiąg wieczystych dla każdej istniejącej nieruchomości. Istnieją przepisy, które nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych, jednak nie wszystkie nieruchomości są objęte tym obowiązkiem. Przyczyny braku księgi wieczystej dla niektórych nieruchomości mogą być różne.

Jedną z przyczyn może być fakt, że w obowiązującym prawie powstanie, zmiana czy przeniesienie niektórych praw rzeczowych uzależnia się od wpisu w księdze wieczystej. Na przykład przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, powstanie i przeniesienie w drodze umowy użytkowania wieczystego, ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych czy ustanowienie hipoteki wymaga wpisu w księdze wieczystej.

Wprowadzenie ustawy z 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego miało na celu objęcie księgami wieczystymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu obecnie trudno jest znaleźć nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, która nie miałaby urządzonej księgi wieczystej.

Jednak mimo wprowadzenia różnych aktów prawnych mających na celu upowszechnienie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych, wiele nieruchomości wciąż nie posiada założonej księgi wieczystej. Przyczyny tego mogą być różne, takie jak burzliwa historia kraju czy zmieniające się przepisy prawa administracyjnego.

Brak księgi wieczystej lub problem z jej założeniem może skutkować brakiem ochrony prawnej nieruchomości. Osoby, które nabywają nieruchomość bez założonej księgi wieczystej, narażają się na nabycie nieruchomości bez ochrony prawnej oraz na ewentualne roszczenia osób trzecich. Ponadto, brak księgi wieczystej może utrudnić zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ponieważ banki udzielają kredytów tylko tym, którzy posiadają nieruchomość z założoną księgą wieczystą.

Warto zaznaczyć, że posiadanie księgi wieczystej dla nieruchomości daje poczucie bezpieczeństwa w zakresie obrotu nieruchomościami oraz umożliwia zaciągnięcie i zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy może zapoznać się z ich treścią i w razie sporu można powołać się na treść księgi wieczystej jako dowód.

Aby sprawdzić, czy dana nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, można skorzystać z różnych sposobów, takich jak sprawdzenie opisu nieruchomości w wypisie z rejestru gruntów, uzyskanie numeru księgi wieczystej w sądzie rejonowym, skorzystanie z ogólnopolskiej