Jak wpisać dom do księgi wieczystej?


Wpisanie domu do księgi wieczystej to proces, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny w przypadku, gdy budynek stanowi odrębną nieruchomość, czyli posiada odrębną własność od gruntu, na którym jest usytuowany. Wpis do księgi wieczystej jest ważny, ponieważ ujawnia stan prawny nieruchomości i daje pierwszeństwo przed innymi prawami.

Kiedy wpisujemy dom do księgi wieczystej?

Wpisanie domu do księgi wieczystej jest konieczne w przypadku, gdy budynek stanowi odrębną nieruchomość, czyli posiada odrębną własność od gruntu, na którym jest usytuowany. W takiej sytuacji, budynek musi posiadać odrębną księgę wieczystą, która opisuje jego stan prawny.

W przypadku budowy domu na gruncie w użytkowaniu wieczystym, również należy dokonać wpisu budynku do księgi wieczystej. W takiej sytuacji, wniosek o wpis budynku do księgi wieczystej składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, na której znajduje się budynek.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby wpisać dom do księgi wieczystej, należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego, który jest właściwy miejscowo dla położenia nieruchomości. Wniosek o wpis w księdze wieczystej składa się na formularzu wniosku o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS), który można pobrać ze strony internetowej sądu rejonowego lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do wniosku należy dołączyć również niezbędne dokumenty, które będą stanowiły załączniki. Są to przede wszystkim wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. Te dokumenty będą potwierdzały prawidłowość i zgodność informacji zawartych we wniosku.

Jak przebiega procedura?

Po złożeniu wniosku i opłaceniu stosownej opłaty sądowej, sąd rozpatrzy wniosek i dokona wpisu budynku do księgi wieczystej. Wpis taki będzie potwierdzał, że budynek stanowi odrębną nieruchomość i posiada odrębną własność od gruntu.

Warto pamiętać, że koszty związane z wpisem budynku do księgi wieczystej są regulowane odrębną ustawą oraz rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości. Obecnie opłata za wpis w księdze wieczystej w dziale I dotyczącym oznaczenia nieruchomości wynosi 100 zł.

Co dalej?

Po dokonaniu wpisu, można sprawdzić jego status. Można to zrobić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, korzystając z numeru księgi wieczystej. Informację o dokonanym wpisie otrzyma się także od sądu.

Wpis do księgi wieczystej jest ważny, ponieważ ujawnia stan prawny nieruchomości i daje pierwszeństwo przed innymi prawami. Choć nie jest to obowiązkowe we wszystkich przypadkach, warto dokonać wpisu, zwłaszcza jeśli planuje się zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub gdy nieruchomość jest objęta prawem użytkowania wieczystego.