Czy jest możliwość wglądu w księgi wieczyste?


Księga wieczysta to publiczny rejestr, w którym zapisane są informacje dotyczące praw związanych z nieruchomościami. W księdze wieczystej znajdziemy informacje takie jak dane właściciela nieruchomości, opis nieruchomości, informacje o obciążeniach i ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością, takie jak hipoteki czy służebności. Czy jednak każdy może uzyskać dostęp do tych informacji? Czy istnieje możliwość wglądu w księgi wieczyste?

W Polsce, system ksiąg wieczystych jest regulowany ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z ustawą, dostęp do treści księgi wieczystej jest powszechny i publiczny. Oznacza to, że każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może uzyskać informacje na jej temat. Można to zrobić na dwa sposoby: bezpośrednio w sądzie, który prowadzi daną księgę wieczystą, lub online, za pomocą oficjalnej wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku wizyty w sądzie, należy złożyć wniosek o wgląd do księgi wieczystej, podając numer księgi. Księgi wieczyste udostępniane są w czytelni ksiąg wieczystych, a interesant powinien mieć ze sobą dokument tożsamości. Alternatywnie, każdy może zapoznać się z treścią interesującej go księgi wieczystej online, za pomocą oficjalnego katalogu Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie ksiąg wieczystych online jest bezpłatne, a jedyną informacją wymaganą do uzyskania dostępu jest numer księgi wieczystej.

Jednakże, wgląd do akt księgi wieczystej, czyli dokumentów znajdujących się w księdze, jest ograniczony. Akt księgi wieczystej składa się z różnych dokumentów i pism dotyczących nieruchomości, takich jak wnioski o wpis do księgi wieczystej, umowy, akty notarialne, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, dokumenty geodezyjne itp. Akt księgi wieczystej jest przechowywany w sądzie rejonowym w pomieszczeniach archiwum sądowego, do których mają dostęp tylko osoby zatrudnione do prowadzenia akt księgi wieczystej oraz osoby upoważnione przez prezesa sądu rejonowego.

Aby uzyskać wgląd do akt księgi wieczystej, należy wykazać interes prawny. Interes prawny może mieć osoba mająca związek z nieruchomością, na przykład właściciel, dzierżawca, najemca, wierzyciel właściciela nieruchomości, notariusz, a także osoba, której prawa zostały wykreślone z księgi wieczystej. Interes prawny może być również wykazany przez osobę, która zawarła umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości, pośrednika w sprzedaży nieruchomości, osobę ubiegającą się o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, osobę posiadającą inne prawo do nieruchomości, na przykład prawo zasiedzenia lub spadkobiercę zmarłego właściciela nieruchomości.

Aby uzyskać wgląd do akt księgi wieczystej, należy złożyć stosowny wniosek w sądzie wieczystoksięgowym właściwym dla miejsca prowadzenia księgi wieczystej. Wniosek musi być poparty dokumentem wykazującym interes prawny. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przewodniczący wydziału ksiąg wieczystych wydaje zgodę na wgląd do akt księgi wieczystej. Wgląd odbywa się w obecności pracownika sądu, który nadzoruje proces przeglądania akt. Osoba mająca wgląd do akt księgi wieczystej musi okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć czytelny podpis w rejestrze akt udostępnianych.