Czy numer księgi wieczystej jest daną osobową?


W ostatnich latach, w kontekście rosnącej świadomości o ochronie danych osobowych, pojawia się coraz więcej pytań dotyczących tego, co tak naprawdę stanowi daną osobową. Jednym z takich pytań jest to, czy numer księgi wieczystej jest daną osobową. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując obowiązujące przepisy i orzeczenia sądowe.

Numer księgi wieczystej to unikalny identyfikator przypisany do konkretnej nieruchomości. Jest to informacja, która pozwala na identyfikację danej nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków. Numer księgi wieczystej jest zwykle przypisywany do właściciela nieruchomości i może zawierać informacje, takie jak nazwisko, imię, adres, numer identyfikacyjny itp.

Czy jednak numer księgi wieczystej jest daną osobową? Odpowiedź na to pytanie zależy od interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, jeśli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

W kontekście numeru księgi wieczystej, można argumentować, że jest to informacja dotycząca nieruchomości, a nie konkretnej osoby fizycznej. Numer księgi wieczystej jest przypisywany do danej nieruchomości i służy do jej identyfikacji w ewidencji gruntów. Jednakże, posiadając numer księgi wieczystej, można w łatwy sposób uzyskać dostęp do danych osobowych osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości lub posiadają na niej prawa. Można uzyskać informacje takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz informacje o hipotekach na danej nieruchomości.

W związku z tym, można argumentować, że numer księgi wieczystej może być uznany za daną osobową, ponieważ umożliwia identyfikację osoby fizycznej. Zgodnie z RODO, dane osobowe podlegają ochronie, a ich przetwarzanie musi odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W Polsce, Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) i Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) uznają numer księgi wieczystej za dane osobowe. UODO wydał postanowienie nakazujące zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym Geoportal2 ze względu na naruszenie przepisów RODO.

W praktyce, dostęp do numerów ksiąg wieczystych może prowadzić do potencjalnego naruszenia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Osoba, która zna numer księgi wieczystej, może uzyskać dostęp do danych osobowych właścicieli nieruchomości, takich jak imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy. To z kolei może prowadzić do różnych działań niezgodnych z prawem, takich jak kradzież tożsamości czy wykorzystanie danych w celach nieuprawnionych.

W związku z tym, istnieje potrzeba uwierzytelnienia dostępu do danych zawartych w księgach wieczystych, aby zapewnić ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych. Wprowadzenie obowiązku uwierzytelnienia przed wyświetleniem danych zawartych w księdze wieczystej, przy jednoczesnym zachowaniu jawności numeru księgi, może być rozwiązaniem, które pozwoliłoby na zabezpieczenie danych osobowych i jednocześnie umożliwiło dostęp do informacji publicznych dotyczących nieruchomości.

Podsumowując, numer księgi wieczystej może być uznawany za daną osobową, ponieważ umożliwia identyfikację konkretnej osoby. W przypadku ksiąg wieczystych, numer księgi jest powiązany z danymi osobowymi właściciela nieruchomości, takimi jak imię, nazwisko, numer PESEL i adres. Te informacje są ujawniane publicznie w księgach wieczystych i mogą być dostępne dla każdej osoby, która zna numer księgi. W związku z tym, przetwarzanie numeru księgi wieczystej powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.