Ile wynosi opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej?


Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej to jeden z wielu kosztów, które muszą ponieść osoby kupujące nieruchomość lub dokonujące innych czynności prawnych związanych z nieruchomościami. Wysokość tej opłaty zależy od rodzaju wpisu oraz działu, do którego wpis jest dokonywany. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo, ile wynosi opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.

Zgodnie z treścią Art. 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej wynosi 200 złotych. Dotyczy to wniosku o wpis w księdze wieczystej dotyczącej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Jeżeli jednak wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, opłata stała jest proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

W przypadku wniosku o wpis w księdze wieczystej dotyczącej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności, pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Opłata za wpis do księgi wieczystej może być różna w zależności od przepisów szczególnych, które mogą stanowić inaczej. Jednakże, zgodnie z powyższym artykułem, opłata stała wynosi 200 złotych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej zależy od rodzaju wpisu oraz działu, do którego ma być dokonany wpis. W przypadku zmiany wpisu w działu I-O księgi wieczystej, opłata wynosi 100 zł. Dotyczy to np. ujawnienia podziału działki, zmiany nazwy ulicy czy zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.

Wpisy do działu II księgi wieczystej, dotyczące własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, mają różne opłaty. W zależności od rodzaju wniosku, opłata wynosi od 100 zł do 200 zł. Na przykład, opłata za wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha wynosi 150 zł, a za wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej wynosi 100 zł.

Wpisy do działu III księgi wieczystej, dotyczące praw, roszczeń i ograniczeń, również mają różne opłaty. Opłata za wpis do tego działu wynosi od 75 zł do 250 zł. Na przykład, opłata za wykreślenie ostrzeżenia na podstawie postanowienia o umorzeniu egzekucji lub postanowienia sądowego wynosi 50 zł, a opłata za wpis służebności osobistej, gruntowej lub użytkowania na podstawie aktu notarialnego wynosi 200 zł.

Wpisy do działu IV księgi wieczystej, dotyczące hipoteki, również mają różne opłaty. Opłata za wpis do tego działu wynosi od 100 zł do 250 zł. Na przykład, opłata za wykreślenie hipoteki wynosi 100 zł, a opłata za wpis hipoteki na podstawie zaświadczenia banku oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki wynosi 200 zł.

Warto zaznaczyć, że powyższe opłaty są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej zawsze warto sprawdzić aktualne stawki opłat sądowych.

Podsumowując, opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej zależy od rodzaju wpisu i działu, do którego wpis jest dokonywany. Wysokość opłat wynosi od 100 zł do 200 zł, zależnie od konkretnego przypadku. Istnieje również możliwość zwolnienia z opłat lub ich zmniejszenia w przypadku trudnej sytuacji finansowej wnioskodawcy. Przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej warto skonsultować się z prawnikiem lub sprawdzić aktualne przepisy, aby uniknąć niespodzianek.