Czy wpis do księgi wieczystej przerywa bieg zasiedzenia?


Zasiedzenie nieruchomości to proces, który pozwala na nabycie prawa własności do nieruchomości przez osobę, która faktycznie nią włada przez określony czas, spełniając inne warunki określone w prawie. Czy jednak wpis do księgi wieczystej, będący formalnym potwierdzeniem prawa własności, może przerwać bieg zasiedzenia?

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie to jedna z form nabycia prawa własności nieruchomości. Aby doszło do zasiedzenia, konieczne jest spełnienie trzech przesłanek: posiadanie samoistne, ciągłość posiadania oraz upływ określonego w przepisach prawa okresu czasu.

Posiadanie samoistne oznacza, że osoba, która nie jest faktycznym właścicielem nieruchomości, zachowuje się wobec niej jak właściciel. Dba ona o nieruchomość, remontuje ją, grodzi, dokonuje na niej inwestycji, czy też płaci za nią podatki. Samoistność posiadania przejawia się w faktycznym władztwie nad rzeczą oraz zamiarze posiadania rzeczy dla siebie, tak, jakby zasiadający był jedynym i wyłącznym właścicielem.

Ciągłość posiadania oznacza posiadanie nieprzerwane, które trwa przez wyznaczony okres czasu. Czas ten będzie zależny od tego, czy zasiedzenie miało miejsce w dobrej, czy w złej wierze. Posiadacz samoistny nabywa nieruchomość po upływie 20 lat w dobrej wierze, a po upływie 30 lat w złej wierze.

Wpis do księgi wieczystej a zasiedzenie

Wpis do księgi wieczystej to formalne potwierdzenie prawa własności do nieruchomości. Jest to dokument, który zawiera informacje o właścicielu nieruchomości, jej położeniu, powierzchni, rodzaju użytkowania itp. Wpis do księgi wieczystej jest dokonywany na podstawie odpowiedniego tytułu prawno-ustrojowego, takiego jak umowa sprzedaży, darowizna, dziedziczenie, ustanowienie służebności, hipoteka itp.

Czy jednak wpis do księgi wieczystej może przerwać bieg zasiedzenia? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, wpis do księgi wieczystej nie przerywa biegu zasiedzenia. Sąd uznał, że pozew wniesiony przez użytkownika wieczystego przeciwko posiadaczowi nieruchomości o jej wydanie nie przerywa biegu zasiedzenia, chyba że osoba wytaczająca powództwo jest zastępcą pośrednim właściciela i wykazuje taki tytuł prawny.

Przerwanie biegu zasiedzenia

Przerwanie biegu zasiedzenia może nastąpić, gdy właściciel podejmie czynności przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu przerwania posiadania samoistnego. Przykładem takiej czynności może być pozew do sądu o wydanie nieruchomości, złożenie wniosku o dział spadku, wniosek współwłaściciela o zniesienie współwłasności nieruchomości, czy wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Wpis do księgi wieczystej nie jest czynnością, która przerwie bieg zasiedzenia. Dlatego też, jeśli posiadacz samoistny nieruchomości spełnia wymagane przesłanki, to wpis do księgi wieczystej nie będzie miał wpływu na proces zasiedzenia. Jednakże warto skonsultować się z prawnikiem w celu uzyskania dokładniejszych informacji i porady prawnej w konkretnym przypadku.