Jak wpisać zasiedzenie do księgi wieczystej?


Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności nieruchomości, która polega na faktycznym posiadaniu nieruchomości przez określony czas. W Polsce zasiedzenie może nastąpić po upływie 20 lat, jeżeli posiadacz działał w dobrej wierze, lub po 30 latach, jeżeli posiadacz działał w złej wierze. Zasiedzenie jest procesem, który wymaga spełnienia określonych warunków i przeprowadzenia odpowiednich procedur prawnych. Jednym z najważniejszych etapów tego procesu jest wpisanie zasiedzenia do księgi wieczystej.

1. Uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości

Pierwszym krokiem w procesie wpisania zasiedzenia do księgi wieczystej jest uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości. Sąd wydaje takie postanowienie na podstawie dowodów przedstawionych przez posiadacza nieruchomości, które potwierdzają, że posiadał on nieruchomość przez wymagany okres czasu i korzystał z niej jak właściciel. Dowodami mogą być na przykład umowy najmu, rachunki za media, potwierdzenia opłat podatkowych czy zeznania świadków.

2. Skompletowanie dokumentów

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości, należy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne do wpisania zasiedzenia do księgi wieczystej. Dokumenty te mogą obejmować, między innymi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia, akt notarialny poświadczenia dziedziczenia (jeśli zasiedzenie nastąpiło na rzecz poprzedniego posiadacza), zaświadczenie o treści historycznej księgi wieczystej oraz pełną dokumentację geodezyjną nieruchomości.

3. Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Wniosek ten powinien zawierać informacje o nieruchomości, o posiadaczu nieruchomości oraz o prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu zasiedzenia. W przypadku nieruchomości, dla których dotąd nie prowadzono księgi wieczystej, konieczne będzie również złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej.

4. Załączniki do wniosku

Do wniosku o wpis do księgi wieczystej należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. W przypadku zasiedzenia na rzecz poprzedniego posiadacza samoistnego, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ciąg zdarzeń od momentu zasiedzenia do chwili składania wniosku. Jeśli dotąd nie prowadzono księgi wieczystej dla nieruchomości, konieczne będzie przedstawienie pełnej dokumentacji geodezyjnej nieruchomości oraz ewentualnie zaświadczenia o treści historycznej księgi wieczystej.

5. Opłaty sądowe

Wpis zasiedzenia do księgi wieczystej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat sądowych. Opłaty te zależą od wartości nieruchomości i mogą wynosić kilkaset złotych. Opłaty sądowe należy uiścić w kasie sądu lub przelewem na konto sądu.

Po złożeniu wniosku i opłaceniu opłat, sąd przeprowadzi postępowanie i dokona wpisu zasiedzenia do księgi wieczystej. Wpis ten będzie stanowił oficjalne potwierdzenie nabycia własności nieruchomości na podstawie zasiedzenia.

Warto pamiętać, że cały proces wpisu zasiedzenia do księgi wieczystej może być skomplikowany i wymagać wsparcia profesjonalnego prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i przeprowadzi przez cały proces wpisu zasiedzenia do księgi wieczystej.