Po jakim czasie następuje zmiana w księdze wieczystej?


Księga wieczysta to oficjalny rejestr prawa własności nieruchomości, prowadzony przez sądy rejonowe. Zmiana w księdze wieczystej może nastąpić z wielu powodów, takich jak sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki czy dziedziczenie. Czas, po którym następuje zmiana w księdze wieczystej, zależy od wielu czynników, takich jak obciążenie sądu, rodzaj wniosku oraz konkretne okoliczności związane z daną nieruchomością.

W przypadku wniosku o wpis do księgi wieczystej informacji o kredycie hipotecznym, czas oczekiwania może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Proces ten obejmuje złożenie wniosku przez kredytobiorcę lub notariusza, analizę dokumentów przez Sąd Rejonowy oraz dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Jeśli chodzi o wniosek o wykreślenie wpisu w dziale III księgi wieczystej lub wpisanie hipoteki, czas oczekiwania również może być różny. W większych miastach może to trwać nawet do kilkunastu miesięcy, podczas gdy w mniejszych miejscowościach może to być maksymalnie do 6 miesięcy. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przyśpieszenie procesowania, jednak decyzja w tej sprawie należy do Sądu Rejonowego.

Notariusz, który sporządza akt notarialny, może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej w ramach tzw. dyżuru hipotecznego, co może przyspieszyć cały proces. Jednakże, ostateczny czas oczekiwania zależy od decyzji sądu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, która ma wpis w księdze wieczystej o ustanowieniu hipoteki, nowy nabywca będzie musiał złożyć wniosek o wykreślenie wpisu po zakupie. Dopiero po wykreśleniu wpisu, nieruchomość będzie mogła zostać sprzedana bez obciążenia hipoteką.

W każdym przypadku, ważne jest skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami i specjalistami, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące czasu oczekiwania na zmianę w księdze wieczystej w konkretnym przypadku.

Okres oczekiwania na zmianę w księdze wieczystej zależy od różnych czynników, takich jak obłożenie pracą Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, którym powierzono prowadzenie ksiąg wieczystych, oraz rodzaj i skomplikowanie wpisu. Zazwyczaj, od chwili złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej do jego ujawnienia w księdze wieczystej, mija od dwóch miesięcy do nawet roku. Jednakże, w niektórych przypadkach, zwłaszcza w dużych miastach, czas oczekiwania może być znacznie dłuższy, sięgając nawet 8-12 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że długi czas oczekiwania na wpis wniosku do księgi wieczystej może mieć pewne konsekwencje dla zainteresowanych stron. Na przykład, w przypadku ustanowienia hipoteki, bank udzielający kredytu może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci tzw. ubezpieczenia pomostowego, jeśli wpis hipoteki do księgi wieczystej nie zostanie dokonany w wyznaczonym terminie. Koszty takiego ubezpieczenia mogą być znaczne i wynosić od kilku do kilku tysięcy złotych.

Warto również wspomnieć, że obowiązek złożenia wniosku o ujawnienie prawa w księdze wieczystej dotyczy każdego właściciela nieruchomości. W przypadku dokonania czynności prawnych, takich jak nabycie nieruchomości, podział nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycie spadku, zamknięcie księgi wieczystej, ustanowienie hipoteki, ustanowienie służebności przesyłu czy służebności drogi koniecznej, opóźnienie wpisu do księgi wieczystej może prowadzić do powstania rozbieżności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w treści księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Obecnie istnieją przepisy, które mają na celu przyspieszenie rozpoznania wniosków o wpis hipoteki do księgi wieczystej. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2022 r., sprawy związane z ujawnieniem hipoteki w księdze wieczystej są traktowane jako sprawy pilne i powinny być rozpatrywane przez sąd poza kolejnością. Jednakże, mimo tych przepisów, czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej nadal może być długi.

Niedawno pojawił się projekt ustawy, który daje notariuszom prawo dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Jeśli ten projekt zostanie przyjęty, może to przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na wpis w księdze wieczystej.

Podsumowując, czas oczekiwania na zmianę w księdze wieczystej może być różny i zależy od wielu czynników. W zależności od obłożenia pracą sądów rejonowych, rodzaju wpisu i innych czynników, czas oczekiwania może wynosić od kilku miesięcy do nawet roku.

,