Jak wypełnić wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej?


Wypełnienie wniosku o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej jest procesem, który wymaga zrozumienia procedur prawnych i dokładności. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak wypełnić taki wniosek.

1. Pobierz formularz wniosku

Pierwszym krokiem jest pobranie odpowiedniego formularza wniosku KW-WPIS. Można go pobrać ze strony internetowej sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą, lub otrzymać bezpośrednio w biurze podawczym tego sądu.

2. Wypełnij dane dotyczące sądu i wydziału

Na formularzu wniosku znajduje się miejsce, w którym należy wpisać dane dotyczące sądu i wydziału, do którego składany jest wniosek. Należy również podać numer księgi wieczystej, którą dotyczy wniosek. Numer ten znajduje się na zawiadomieniu o wpisie roszczenia, które otrzymałeś od sądu.

3. Wprowadź dane współwłaściciela

Jeśli nieruchomość jest we współwłasności, w odpowiednim miejscu na formularzu wpisz dane współwłaściciela jako uczestnika. Jeśli wniosek składa tylko jeden właściciel, to pole pozostaw puste.

4. Wypełnij rubrykę dotyczącą wpisu prawa

W rubryce „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki” w punkcie 7 wpisz żądanie o wykreślenie roszczenia. Możesz użyć następującego wzoru: „Wnoszę o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej nr [numer księgi wieczystej] roszczenia dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, na podstawie zaświadczenia wydanego przez [nazwa instytucji], z dnia [data] znak: [numer znaku], w oparciu o treść art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.”

5. Wykreśl pozostałe rubryki

Na drugiej stronie wniosku wykreśl pozostałe rubryki, które nie dotyczą Twojego wniosku.

6. Wprowadź swoje dane jako wnioskodawcy

Na trzeciej stronie wniosku wprowadź swoje dane jako wnioskodawcy. Jeśli nieruchomość jest we współwłasności, wpisz dane współwłaściciela jako uczestnika.

7. Opisz załączane dokumenty

Na czwartej stronie wniosku w rubryce „Wykaz dokumentów” opisz zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłacie jednorazowej, które dołączasz do wniosku.

8. Podpisz wniosek i podaj datę

Na końcu formularza podpisz wniosek i podaj datę. Pamiętaj, że podpis na wniosku musi być odręczny.

9. Opłać wniosek

Wniosek o wykreślenie roszczenia podlega stosownej opłacie, która została odrębnie uregulowana w ustawie o przekształceniu. Wysokość opłaty zależy od tego, czy wniesiono opłatę jednorazową czy roczną. Opłatę można uiścić w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu. Dowód opłaty dołącz do wniosku.

10. Złóż wniosek

Złóż wniosek w biurze podawczym sądu lub wyślij go pocztą listem poleconym. Pamiętaj, aby zrobić kopię wniosku dla siebie.

Proces wypełniania wniosku o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej może wydawać się skomplikowany, ale jest to procedura standardowa, którą można zrealizować samodzielnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem.