Jak zmienić dane osobowe w księdze wieczystej?


Zmiana danych osobowych w księdze wieczystej jest niezbędna w przypadku, gdy doszło do zmiany nazwiska, na przykład po zawarciu związku małżeńskiego, rozwodzie lub innych ważnych powodach. Zaniechanie wprowadzenia takiej zmiany może prowadzić do niezgodności stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym, co może spowodować szkodę dla osób trzecich.

Zmiana danych osobowych w księdze wieczystej jest procesem, który wymaga podjęcia kilku kroków. Przede wszystkim, aby dokonać zmiany nazwiska w księdze wieczystej, należy postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Najpierw konieczne jest uzyskanie „Odpisu zupełny aktu małżeństwa” w oryginalnym formacie, który potwierdza zmianę nazwiska. Ten dokument można otrzymać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Następnie, mając „Odpis zupełny aktu małżeństwa”, można złożyć wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej w sądzie wieczystoksięgowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu KW-WPIS, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub otrzymać w sekretariacie wydziału wieczystoksięgowego Sądu Rejonowego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie i zgodnie z instrukcjami, podając nowe dane osobowe oraz informację o zmianie nazwiska. Do wniosku należy dołączyć „Odpis zupełny aktu małżeństwa” oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jeden zostanie w sądzie, a drugi zostanie zwrócony jako potwierdzenie złożenia wniosku.

Opłatę sądową można uiścić w kasie Sądu Rejonowego, na rachunek Sądu Rejonowego lub nabyć e-znaki sądowe. Po złożeniu wniosku, sąd wieczystoksięgowy dokona zmiany nazwiska w księdze wieczystej, co zostanie potwierdzone wpisem do księgi. Cały proces zmiany danych osobowych w księdze wieczystej kosztuje 133 zł (33 zł za odpis aktu małżeństwa i 100 zł opłaty sądowej).

Ważne jest, aby dokonać zmiany nazwiska w księdze wieczystej, ponieważ zaniechanie tego może prowadzić do konsekwencji prawnych. Właściciel nieruchomości, który nie wprowadził zmiany danych, może zostać ukarany grzywną, a przy zbywaniu nieruchomości konieczne będzie dołączenie odpisu aktu małżeństwa do aktu notarialnego.

Należy pamiętać, że zmiana nazwiska w księdze wieczystej nie powoduje zmiany stanu prawnego nieruchomości, ale jest istotna dla spójności danych przechowywanych w księdze z rzeczywistym stanem prawnym.

Podsumowując, zmiana danych osobowych w księdze wieczystej jest procesem, który wymaga dopełnienia kilku formalności, ale jest niezbędny dla zachowania spójności danych przechowywanych w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W przypadku zmiany nazwiska, konieczne jest uzyskanie odpowiednich dokumentów, złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym oraz uiszczenie opłaty sądowej.