Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?


Zmiana nazwiska w księdze wieczystej jest procedurą, która może być konieczna z różnych powodów. Najczęściej dotyczy to kobiet, które po zawarciu związku małżeńskiego decydują się na przyjęcie nazwiska męża. Jednak zmiana nazwiska może być również konieczna w przypadku rozwodu, zmiany nazwiska z powodów osobistych lub w wyniku zmiany właściciela nieruchomości. W tym artykule wyjaśnimy, jak przebiega procedura zmiany nazwiska w księdze wieczystej.

Kiedy należy zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

Zmiana nazwiska w księdze wieczystej jest konieczna, gdy zmieniło się nazwisko właściciela nieruchomości. Najczęściej dotyczy to kobiet, które po zawarciu związku małżeńskiego decydują się na przyjęcie nazwiska męża. W takim przypadku, nazwisko panieńskie, które jest ujęte w księdze wieczystej, nie jest już aktualne.

Zmiana nazwiska może być również konieczna w przypadku rozwodu. Jeśli kobieta po rozwodzie decyduje się na powrót do nazwiska panieńskiego, musi to odzwierciedlić w księdze wieczystej.

Innym powodem do zmiany nazwiska w księdze wieczystej może być zmiana nazwiska z powodów osobistych. W Polsce prawo pozwala na zmianę nazwiska z ważnych powodów, takich jak urągające godności nazwisko. W takim przypadku, po uzyskaniu decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska, należy zaktualizować księgę wieczystą.

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany nazwiska w księdze wieczystej?

Aby zmienić nazwisko w księdze wieczystej, należy złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty. W zależności od powodu zmiany nazwiska, mogą to być:

1. Odpis zupełny aktu małżeństwa – jeśli zmiana nazwiska wynika z zawarcia związku małżeńskiego. Ten dokument potwierdza zmianę nazwiska i można go otrzymać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

2. Odpis zupełny aktu rozwodu – jeśli zmiana nazwiska wynika z rozwodu. Ten dokument potwierdza zmianę nazwiska i można go otrzymać w sądzie, który orzekał rozwód.

3. Decyzja administracyjna o zmianie nazwiska – jeśli zmiana nazwiska wynika z innych przyczyn, takich jak obraźliwe lub ośmieszające nazwisko.

4. Wypełniony formularz KW-WPIS – w formularzu należy jasno sprecyzować żądanie zmiany nazwiska w księdze wieczystej. Należy podać obecne nazwisko oraz nowe nazwisko, a także podać powód zmiany.

Jak złożyć wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej?

Wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej składa się w sądzie wieczystoksięgowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu KW-WPIS, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub otrzymać w sekretariacie wydziału wieczystoksięgowego Sądu Rejonowego.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie i bez skreśleń. W rubryce „Treść żądania” należy wskazać powód zmiany nazwiska, na przykład zawarcie związku małżeńskiego. Należy również podać nowe dane osobowe, które są zawarte w „Odpisie zupełnym aktu małżeństwa”. Wniosek należy przygotować w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostanie w Sądzie, a drugi zostanie zwrócony jako potwierdzenie złożenia wniosku.

Ile kosztuje zmiana nazwiska w księdze wieczystej?

Opłata sądowa za wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej wynosi 100 zł. Opłatę można uiścić w kasie Sądu Rejonowego, na rachunek Sądu Rejonowego lub nabyć e-znaki sądowe. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

## Jak długo trwa proces zmiany nazwiska w księdze wieczystej?

Po złożeniu wniosku, sąd wieczystoksięgowy rozpatrzy go i dokona zmiany nazwiska w księdze wieczystej, jeśli spełnione są wszystkie wymagane warunki. Cały proces może potrwać do 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

Czy zmiana nazwiska w księdze wieczystej wpływa na stan prawny nieruchomości?

Ważne jest, aby pamiętać, że zmiana nazwiska w księdze wieczystej nie powoduje automatycznej zmiany stanu prawnego nieruchomości. Zmiana nazwiska jest jedynie aktualizacją danych osobowych właściciela nieruchomości w księdze wieczystej.

Aby zmienić nazwisko w księdze wieczystej, należy zatem złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty do sądu. Proces ten może potrwać kilka dni, ale jest niezbędny do utrzymania aktualności danych w księdze wieczystej. Zmiana nazwiska w księdze wieczystej jest szczególnie ważna dla właścicieli nieruchomości, którzy planują sprzedaż nieruchomości w przyszłości, ponieważ niezgodność danych może prowadzić do komplikacji i opóźnień w transakcji.