Kto może zmienić wpis w księdze wieczystej?


Księga wieczysta to oficjalny rejestr, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości, takie jak dane właściciela, informacje o obciążeniach i ograniczeniach prawnych. Zmiana wpisu w księdze wieczystej jest istotnym procesem, który może mieć duże znaczenie dla prawnej i finansowej sytuacji właściciela nieruchomości. W tym artykule omówimy, kto może dokonać takiej zmiany i jakie są związane z tym procedury.

Właściciel nieruchomości

Właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Może to być konieczne w przypadku sprzedaży nieruchomości, nabycia spadku, uzyskania prawa dożywocia lub prawa pierwokupu, wyodrębnienia kilku działek z jednej nieruchomości gruntowej lub kilku lokali w jednym budynku, ustanowienia służebności przesyłu lub służebności drogi, ustanowienia hipoteki lub wykreślenia hipoteki po spłaceniu kredytu w banku, zmiany użytkowania wieczystego budynku lub gruntu w prawo własności.

Użytkownik wieczysty

Użytkownik wieczysty, czyli osoba korzystająca z nieruchomości na podstawie umowy o użytkowanie wieczyste, również może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej w przypadku zmiany swojego statusu, na przykład nabycia prawa własności do nieruchomości.

Wierzyciele

Wierzyciele, na rzecz których jest ustanawiana hipoteka, na przykład banki udzielające kredytów hipotecznych, również mają prawo złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej w celu zabezpieczenia swoich praw.

Notariusz

W przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości, notariusz, u którego przeprowadzana jest transakcja, zwykle składa wniosek o wpis w księdze wieczystej w imieniu nowego właściciela. Jeśli w wyniku podziału nieruchomości powstaje nowa nieruchomość, dla której ma zostać założona nowa księga wieczysta, również notariusz składa wniosek o założenie księgi wieczystej i wykreślenie z aktualnej księgi części nieruchomości, której nowa księga będzie dotyczyć.

Sąd Rejonowy

Sam wpis do księgi wieczystej dokonuje Sąd Wieczystoksięgowy, który może być reprezentowany przez sędziego lub referendarza sądowego. Procedura zmiany wpisu odbywa się w postępowaniu nieprocesowym na podstawie złożonego wcześniej wniosku. W niektórych sytuacjach, zmiany wpisu mogą być dokonywane z urzędu, czyli bez konieczności złożenia wniosku przez stronę.

Jak złożyć wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej?

Wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony i uzupełniony niezbędnymi załącznikami, takimi jak akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający powód złożenia wniosku. Wniosek musi być złożony w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest dla sądu, a drugi służy jako potwierdzenie złożenia wniosku dla składającego.

Opłaty

Opłata sądowa związana z wpisem w księdze wieczystej zależy od rodzaju wpisu. Koszt wpisu związany z prawem własności, prawem użytkowania wieczystego lub ograniczonym prawem rzeczowym wynosi 200 zł. Jeśli wpis dotyczy udziału w nieruchomości, opłata sądowa jest naliczana proporcjonalnie do wielkości udziału, ale nie może być mniejsza niż 100 zł. Inne koszty związane z wpisami do księgi wieczystej wynoszą 150 lub 60 zł, w zależności od rodzaju sprawy. W przypadku wniosków o wykreślenie z księgi wieczystej pobierana jest połowa opłaty, jaka należałaby się za wpis w danym przypadku.

Podsumowanie

Zmiana wpisu w księdze wieczystej jest istotnym procesem, który może mieć duże znaczenie dla prawnej i finansowej sytuacji właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, wierzyciele, notariusz oraz sąd rejonowy – to podmioty, które mogą dokonać zmiany wpisu w księdze wieczystej. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i uiszczenia opłat sądowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z tym procesem, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.