Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej?


Hipoteka przymusowa jest jednym z rodzajów hipoteki, która może zostać ustanowiona na nieruchomości. Jest ona stosowana głównie w przypadku egzekucji długów wobec Skarbu Państwa, ZUS lub urzędu skarbowego. Hipoteka przymusowa jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości, a jej wykreślenie wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Właściciel nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka przymusowa, może złożyć wniosek o jej wykreślenie. W niektórych przypadkach wniosek taki może złożyć również wierzyciel hipoteczny.

Właściciel nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka przymusowa, ma prawo złożyć wniosek o jej wykreślenie po spłacie całego długu. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego, który prowadzi wydział ksiąg wieczystych i jest właściwy miejscowo dla położenia nieruchomości. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące nieruchomości, takie jak jej numer księgi wieczystej, dane właściciela oraz informacje dotyczące hipoteki przymusowej, takie jak numer wpisu i kwota zadłużenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spłatę długu, takie jak zaświadczenie o wygaśnięciu zobowiązania lub pokwitowanie komornika.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, na której istnieje hipoteka przymusowa, wniosek o jej wykreślenie może złożyć wierzyciel. Wierzyciel może wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki na wniosek właściciela nieruchomości. W takim przypadku, wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej składa się przy okazji podpisywania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Notariusz będzie wymagał przedstawienia pisma od wierzyciela potwierdzającego spłatę długu i wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki przymusowej.

W przypadku hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa, ZUS lub urzędu skarbowego, wniosek o jej wykreślenie może złożyć również wierzyciel hipoteczny. Wierzyciel taki ma prawo złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. Wniosek taki składa się na urzędowym formularzu, a do wniosku dołącza się dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Ważne jest, aby pamiętać, że wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej musi być poparty dokumentem potwierdzającym spłatę długu, a także uiścieniem opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Po złożeniu wniosku, sąd przeprowadza postępowanie w celu potwierdzenia wygaśnięcia hipoteki i wykreślenia wpisu z księgi wieczystej. Jeśli sąd stwierdzi, że zobowiązanie zostało spłacone, wpis zostanie wykreślony, a księga wieczysta zostanie zaktualizowana.

Wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej może więc złożyć właściciel nieruchomości, na której hipoteka została ustanowiona, a w niektórych przypadkach również wierzyciel hipoteczny. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego prowadzącego wydział ksiąg wieczystych, który jest właściwy miejscowo dla położenia nieruchomości. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące nieruchomości i hipoteki przymusowej, a do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spłatę długu.